ASSESORAMENT INTEGRAL

Disposem d'una àmplia varietat de serveis per donar respostes a les seves necessitats d'assessorament empresarial desde BARCELONA i MADRID


UN MÓN DE SERVEIS GLOBALS

Durant tota la vida d'una empresa, són moltes i molt variades les necessitats que sorgeixen, motiu pel qual li oferim un servei global d'assessorament, per tal que en tot moment les seves necessitats i les de la seva empresa estiguin cobertes al 100%.

El convidem a descobrir tot allò que des de Data-Comp podem fer per a vostè i el seu negoci. Si hi ha algun servei que necessita i no està detallat, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per tal que puguem oferir-li una solució personalitzada.

ELS SERVEIS MÉS SOL·LICITATS

Són molts els serveis que pot necessitar, però tot seguit detallem els més comuns.

Processos concursals

Estratègia preconcursal, assessorament i asistència jurídica en la preparació i presentació de procediments concursals, representació de creditors, propostes anticipades de conveni, assessorament a administradors o directius societaris, etc.

Gestió judicial i extrajudicial d'impagaments i prevenció de morositat

Mediació i negociació en conflictes extrajudicials, negociació i redacció d'acords transaccionals extrajudicials.

Contractacions laborals

Preparació i modificació de contractes de treball, pròrrogues i la seva comunicació a l'INEM. Anàlisi i adequació de clàusules contractuals segons necessitats empresarials.

Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

Preparació dels fitxers de pagament de salaris i liquidació d'assegurances socials amb el sistema Siltra.

Assessoria Fiscal Integral

Planificació, control i seguiment de la tributació de les empreses, tant col·lectives com individuals, i dels professionals.

Impostos periòdics

Assistència en la preparació i presentació de declaracions d'impostos, tant mensuals, como trimestrals i anuals, davant les diferents administracions, ja sigui d'àmbit estatal, autonòmica o local. Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF); Impost sobre Societats (IS), pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls); Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impostos Especials; Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), Impost sobre Successions i Donacions (ISD), Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU - plusvàlua); declaracions per Retencions de treballadors, professionals, arrendaments, interessos per préstecs, declaracions informatives (resums anuals, model 347, 184, Instrastat, entre d'altres).

Recursos i comunicacions amb l'AEAT

Estudi, preparació, revisió i tramitació de tota classe d'escrits, recursos i consultes adreçades a qualsevol Agència Espanyola de l'Administració Tributària, tot abordant la tramitació i resolució d'expedients tributaris.

Outsourcing

Anàlisi i proposta per treballar en Processos Administratius – Comptables al costat dels nostres clients en funció de les necessitats de la seva empresa.

Operacions societàries

Constitució de societats, modificacions estatutàries, canvis de l'òrgan d'administrador, operacions de fusió, escissions i adquisicions, ampliacions i reduccions de capital, canvi d'objecte social, dissolució i liquidació de societats, codis LEI, etc. Representació en juntes d'accionistes, compravenda d'actius o branques d'activitat, preparació d'actes i certificacions. En totes les operacions societàries, ens encarguem de coordinar des de l'estudi i anàlisi de la situació empresarial, fins al moment de la signatura a notaria, així como els tràmits posteriors de gestió i tramitació del document per acabar de liquidar l'operació societària i inscriure's en el registre corresponent.

Impostos estatals, autonòmics, i municipals

Estudi i anàlisi en els diferents impostos amb aspectes rellevants de l'àmbit mercantil. Liquidació dels impostos, cedits o no a les diferents Administracions Públiques autonòmiques, tot fent especial esment a tot allò relacionat amb l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Determinats (ITPAJD) i l'Impost de Successió i Donació (ISD), així com l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua - IIVTNU), Impost sobre Béns Immobles (IBI), taxa de guals, residus, etc. entre altres impostos locals i taxes municipals.

Protecció de Dades (RGPD)

Adaptació i aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals.

Propietat intel·lectual

Inscripció, renovació i negociació de marques, noms comercials o dissenys industrials, tant en l'àmbit nacional com a internacional (OEPM i EUIPO), així com contractació o expedients de cessió de marca o d'imatge.