PERQUÈ LA RODA NO PARA DE GIRAR

Els serveis que es presten des del Departament Laboral abasten tant les necessitats que sorgeixen en l'àmbit sociolaboral, com les que poden derivar de l'activitat normal de l'empresa i autònoms, comprenent des de la confecció d'una nòmina fins als plans de previsió social, tot considerant al mateix temps el tractament específic que requereix el personal d'alta direcció, la planificació estratègica de les relacions laborals, l'articulació de sistemes de flexibilització de condicions de treball, els convenis col·lectius i pactes d'empreses, així com també la defensa davant inspeccions de treball i l'assistència en la proposta de mesures de conflictes col·lectius o litigis laborals.

PRINCIPALS SERVEIS LABORALS

Contractacions laborals

Preparació i modificació de contractes de treball, pròrrogues i la seva comunicació a l'INEM. Anàlisi i adequació de clàusules contractuals segons necessitats empresarials.

Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

Preparació dels fitxers de pagament de salaris i liquidació d'assegurances socials amb el sistema Siltra.

Assistència i representació jurídica de l'empresa i autònoms

Tramitació d'acomiadaments, sancions i assistència jurídica tant en Conciliacions prèvies com en Jutjats Socials.

Treballadors per compte d'altri

Altes, baixes, variacions en l'afiliació al Règim General de la Seguretat Social.

Autònoms

Altes, baixes, variacions en l'afiliació en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Tramitació de parts IT

Parts de baixa davant Incapacitats Temporals, ja sigui per malaltia comuna, malaltia professional o accidents de treball.

Consultes laborals

Resolució immediata i actualitzada d'incidències d'àmbit jurídic laboral i tràmits relacionats amb la Seguretat Social. Normativa, resolucions i jurisprudència d'interès per als nostres clients.

Outsourcing

Anàlisi i proposta per treballar en Processos Administratius - Laborals al costat dels nostres clients en funció de les necessitats de la seva empresa.

Comunicacions Seguretat Social

Assessorament i escrits a la Seguretat Social per inscriure, resoldre i abordar totes les possibles incidències dels subjectes implicats en expedients administratius d'àmbit laboral / social.

Convenis Col·lectius

Estudi, interpretació, aplicació i actualització de convenis col·lectius i negociacions col·lectives.

Inspeccions de Treball

Estudi i anàlisi davant procediments amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Assistència i defensa laboral jurídica davant aquests procediments.

Auditories Sociolaborals

Anàlisi i revisió de la situació jurídic - laboral de l'empresa, verificació i estudi de la documentació aportada per la pròpia empresa, i adequació al grau de compliment de la legislació vigent en matèria laboral i de Seguretat Social.

Costos de personal

Anàlisi i estudi dels costos laborals: cost salarial, complements, cotitzacions obligatòries i voluntàries, assegurances, plans i fons de pensions, prestacions socials directes, indemnitzacions, formació, subvencions, avantatges fiscals, etc.

Seguretat i Salut Laboral

Informació i adequació sobre el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Pensions

Estudi previ, càlcul i sol·licitud de pensions.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

Tant si li interessa algun dels nostres serveis com si necessita més informació o un servei a mida, contacti amb nosaltres.