SERVEIS MERCANTILS

L'ajudem a alinear els seus objectius empresarials amb el marc regulador de la seva activitat, minimitzant-ne els riscos legals

PERQUÈ TOT ENCAIXA

La tasca d'aquest departament consisteix en assistir els nostres clients en tota la gamma de transaccions empresarials, financeres i mercantils que puguin originar-se en l'esdevenir de l'empresa.

Al mateix temps, oferim assessorament legal per fer front amb garanties tot tipus de litigis, mercantils, civils o laborals. Intervenim en processos concursals i en la gestió d'impagats, reclamacions contractuals i assistència a directius i responsables de l'empresa, tot realitzant les actuacions que siguin procedents, amb la finalitat de defensar els interessos dels nostres clients.

D'altra banda, formalitzem protocols de compliance legal, per tal de prevenir els nostres clients dels riscos que puguin derivar-se dels seus procediments de treball.

PRINCIPALS SERVEIS MERCANTILS

Operacions societàries

Constitució de societats, modificacions estatutàries, canvis de l'òrgan d'administrador, operacions de fusió, escissions i adquisicions, ampliacions i reduccions de capital, canvi d'objecte social, dissolució i liquidació de societats, codis LEI, etc.

Representació a juntes d'accionistes, preparació d'actes i certificacions. En totes les operacions societàries, ens encarreguem de coordinar des de l'estudi i anàlisi de la situació empresarial, fins al moment de la signatura en notaria, així com els tràmits posteriors de la gestió i tramitació del document per acabar de liquidar l'operació societària i inscriure's en el registre corresponent.

Legalització de Llibres societaris

Presentació de llibres mercantils de la Societat, tot aprofundint en la prestació telemàtica dels llibres d'Actes, llibre Registre de Socis, d'Accions nominatives de la companyia, de decisions del soci únic, etc.

Impostos estatals, autonòmics, i municipals

Estudi i anàlisi en els diferents impostos amb aspectes rellevants de l'àmbit mercantil. Liquidació dels impostos, cedits o no a les diferents administracions públiques autonòmiques, fent especial esment a tot allò relacionat amb l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Determinats (ITPAJD) i l'Impost Successió i Donació (ISD), així com l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua - IIVTNU), Impost sobre Béns Immobles (IBI), taxa de guals, residus, etc. entre altres impostos locals i taxes municipals.

Estudis i processos

Totes les tasques i tràmits administratius propis d'una assessoria mercantil, en el desenvolupament i activitat diària de la vida empresarial, ja sigui operant com a persona jurídica o autònom. Sol·licituds, presentació d'al·legacions, contestació a requeriments, presentació i interposició de recursos, esmena de documents, resolució d'incidències, compliment d'instàncies, etc. de qualsevol de les tasques esmentades en els punts anteriors.

Compliance officer, manuals prevenció blanqueig capitals i penal.

Registre Mercantil i Propietat

Gestió i tramitació diària amb el Registre que correspongui, fins a la total inscripció de l'operació i/o document.

Administració Tributària

Totes aquelles notificacions a l'AEAT aparellades a les operacions societàries d'àmbit mercantil (alta d'activitats, modificacions censals, canvis d'administradors o representants, obtenció targeta NIF, canvis de domicili social i fiscal, obtenció i renovació del certificat digital de la societat, etcètera).

Protecció de Dades (RGPD)

Adaptació i aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals.

Propietat intel·lectual

Inscripció, renovació i negociació de marques, noms comercials o dissenys industrials, tant en l'àmbit nacional com a internacional (OEPM i EUIPO), així com contractació o expedients de cessió de marca o d'imatge.

Contractació

Estudi, revisió i redacció de contractes mercantils d'agència, de distribució, de comissió, d'intermediació, de cessió, pactes de socis, participatius, de préstecs, de compravenda, traspàs de negoci, etc. També contractació en matèria civil; contractes d'arrendament d'habitatge o ús diferent, d'arrendament d'obra o servei, de compravenda de béns, de cessió de marca, d'arres, etc.

Consultes àmbit mercantil

Resolució immediata i actualitzada d'incidències d'àmbit mercantil, tot aprofundint en temes jurídic-societari. Normativa, resolucions i jurisprudència d'interès per als nostres clients.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

Tant si li interessa algun dels nostres serveis com si necessita més informació o un servei a mida, contacti amb nosaltres.